Phân Hữu Cơ Sinh Học

      Sử dụng thay thế cho dòng phân hữu cơ hiện nay sử dụng kết hợp với các dòng phân hóa học tăng hiệu quả của phân hóa học, sử dụng kết hợp với các dòng phân vi sinh giúp tăng lượng dinh dưỡng hòa tan trong phân vi sinh, cải tạo vườn yếu, cải tạo đất...