Nông Nghiệp Xuất Khẩu

       Theo những số liệu mới nhất từ viện chính sách và phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2017, nông nghiệp xuất khẩu của nước ta tiếp tục đứng trước những khó khăn và thách thực lớn.....